Voorwaarden stomerij service

Voorwaarden

Opdrachten worden uitgevoerd tegen de volgende voorwaarden:

Afwijkingen hierop gelden slechts indien vooraf schriftelijk overeengekomen

Stoomwinkel.nl levert tegen vooruitbetaling. Indien u wegens werkzaamheden aan uw woning, vakantie of andere omstandigheden wilt dat we een langere levertijd hanteren dan 7 dagen blijft de betalingstermijn van maximaal 7 dagen na factuurdatum van kracht.

Textiel voorzien van een behandelings- en/of samenstellingsetiket wordt conform dat etiket behandeld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste etikettering. Is geen etiket aanwezig, bevindt het etiket zich op een niet zichtbare plaats of is het etiket onleesbaar dan wordt het textiel op de gebruikelijke wijze gereinigd. In dat geval geschiedt de reiniging voor rekening en risico van opdrachtgever en is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor enige schade.

Schade (als gevolg) van elementen in of aan het textiel of schade welke in aanleg aanwezig is in het textiel is voor rekening van opdrachtgever. Hieronder wordt verstaan: gebruikelijk optredende slijtage en/of krimp, eigen gebrek van de beschadigde zaak, daaronder begrepen geringe sterkte, weeffouten, onvoldoende lusvastheid van poolweefsels, onvoldoende echtheid van kleurstoffen, aantasting door bij het verven of bedrukken gebruikte chemicaliën of door aanwezige verzwarings-, appreteer- of impregneermiddelen, ondeugdelijke confectie (bijvoorbeeld te kort inslaan van zomen en naden), de inwerking van tijdens het gebruik in de zaak geraakte stoffen, aanwezigheid van niet roestvaste metalen voorwerpen aan de zaak.

Klachten over een uitgevoerde behandeling moeten binnen een termijn van 2 weken na afgifte van het artikel onder overlegging van het artikel, de reinigingsbon en een duidelijke omschrijving van de aard van de klacht worden overlegd aan opdrachtnemer. Na deze termijn kan opdrachtgever geen recht op schadevergoeding meer doen gelden.
Opdrachtnemer zal binnen een termijn van 2 weken na indiening van de klacht een besluit nemen en dit besluit ter kennis van opdrachtgever brengen. Indien de klacht gegrond is zal opdrachtgever een schadevergoeding toekennen of, indien mogelijk, de schade kosteloos (laten) herstellen. De hoogte van de schadevergoeding zal worden vastgesteld aan de hand van de aankoopprijs en gebruiksduur van het ter reiniging aangeboden artikel (en dus niet van een eventueel uit meerdere delen bestaand geheel). Er zal nimmer een hogere schadevergoeding worden toegekend dan de reinigingsprijs vermenigvuldigd met factor 10 met een absoluut maximum van 500 euro.
Privacy
Dit privacy statement is opgesteld om te laten zien hoe Stoomwinkel.nl omgaat met persoonlijke informatie die u ons verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen indien u hiervoor toestemming gegeven heeft.
Onze site maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet-technologie die het mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. De cookies die Stoomwinkel.nl gebruikt worden na elk bezoek weer van uw systeem verwijderd.
Op Stoomwinkel.nl worden bezoekersstatistieken bijgehouden die het mogelijk maken te bepalen hoe vaak bepaalde pagina’s worden bezocht en welke informatie wordt geraadpleegd. Deze statistieken kunnen door Stoomwinkel.nl worden gebruikt om de toegankelijkheid van de site te verbeteren.
Onze aanmeldingsformulieren vragen klanten ons te voorzien van informatie, zoals naam, adres, e-mail, enz. In het geval u een aanmeldingsformulier van ons gebruikt, zal worden gevraagd de hiervoor vereiste gegevens te verstrekken. Indien dit voor het nakomen van de overeenkomst nodig is zullen wij uw gegevens doorgeven aan derden.
Onze site bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van Stoomwinkel.nl. Wij zijn niet aansprakelijk voor de wijze waarop op deze andere sites wordt omgegaan met de privacy van bezoekers.
Stoomwinkel.nl gebruikt back-up- en beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen of herstellen.
Stoomwinkel.nl zal naar aanleiding van een verzoek van een bezoeker zijn gegevens uit de database verwijderen, mits de bezoeker heeft voldaan aan zijn (financiele) verplichtingen. Tevens kan de bezoeker online, telefonisch, per e-mail of schriftelijk zijn gegevens (laten ) aanpassen en (laten) wijzigen.